Snel zoeken
Sector


Dienstverband


Zoekwoorden

Provincie
Plaatsnaam
Afstand
Powered by DOVA

Algemene voorwaarden

1. Exploitant van de website


Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door Randstad Holding NV, gevestigd aan de Diemermere 25,1112 TC, Diemen, Nederland (hierna te noemen “Randstad Holding NV”). Gegevens of materialen die aan deze website worden gestuurd, worden in een database opgeslagen en op servers in Nederland bewaard. Onder groepsmaatschappijen wordt hier verstaan ondernemingen die direct of indirect door Randstad Holding NV worden beheerd of groepsmaatschappijen zijn van Randstad Holding NV.

2. Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke juridische relatie tussen u en Randstad Holding NV die direct of indirect verband houdt met deze website en het materiaal dat deze website bevat of verstrekt (waaronder ontwerp, lay-out, stijl, uiterlijk, informatie, teksten, grafische voorstellingen, afbeeldingen, handelsmerken, logo's, productnamen en software; hierna gezamenlijk te noemen "Materiaal" en de website en het Materiaal hierna te noemen "Website").

2.2 Randstad Holding NV verleent u het recht tot toegang en gebruik van deze Website met inachtneming van deze algemene voorwaarden. U stemt in met deze algemene voorwaarden door deze Website te (blijven) benaderen of gebruiken, ook als u dit doet nadat er veranderingen aan deze Website of deze algemene voorwaarden zijn aangebracht (krachtens artikel 2.4 hieronder). Voorwaarden die u van toepassing wilt laten zijn, worden hierbij nadrukkelijk verworpen.
2.3 De zakelijke voorwaarden van Randstad Holding NV of haar groepsmaatschappijen zijn van kracht bij de introductie van een kandidaat-werknemer bij een organisatie. Afschriften van deze voorwaarden kunnen worden verstrekt of anderszins direct van de betreffende onderneming worden verkregen.

2.4 Randstad Holding NV behoudt zich het recht voor en is te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd om (i) de toegang tot en het gebruik van deze Website te beëindigen of te beperken, (ii) deze Website en deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen (iii) vergoedingen te vragen en deze vervolgens te verhogen.

2.5 Aanbiedingen die via deze Website worden gedaan, kunnen door Randstad Holding NV, haar groepsmaatschappijen, werkaanbieders of wervers worden herroepen, zowel vóór als direct na aanvaarding.

3. Gebruik van de Website


3.1 Deze Website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databaserechten en handelsmerkrechten) die het eigendom zijn van Randstad Holding NV, haar licentiegevers of bijdragers aan deze Website.

3.2 Randstad Holding NV, haar licentiegevers en de bijdragers aan deze Website verlenen u alleen het herroepbare en niet-exclusieve recht, waarvoor geen sublicentie mag worden verstrekt en dat niet mag worden overgedragen, om deze Website uitsluitend te gebruiken voor (i) in het geval van werkzoekenden: persoonlijk, niet-commercieel gebruik, (ii) in het geval van werkaanbieders en wervers: wervingsdoeleinden ten aanzien van werkzoekenden die informatie aan of via deze Website hebben verstrekt (dit betekent onder meer dat andere werkgevers en wervers dan Randstad Holding NV of haar groepsmaatschappijen dergelijke informatie alleen mogen lezen en voor een specifieke werkaanbieding mogen gebruiken, en deze informatie onder andere niet openbaar mogen maken, delen van de database niet mogen overnemen of de informatie niet mogen gebruiken om uw diensten onder de aandacht van derden te brengen), en (iii) als u geen werkzoekende, werkaanbieder of werver bent: persoonlijk, niet-commercieel gebruik (wat onder meer betekent dat werkaanbieders of wervers niet benaderd mogen worden voor het verlenen van diensten via een andere manier dan de werkrelatie die ze willen hebben met een werkzoekende). Op het gebruik van software die vanaf deze Website te downloaden is, zijn de algemene voorwaarden van een licentieovereenkomst met de eindgebruiker van kracht, onder uitsluiting van deze algemene voorwaarden, indien een dergelijke licentieovereenkomst met de eindgebruiker wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de software. Als een dergelijke licentieovereenkomst met de eindgebruiker om welke reden dan ook echter niet van toepassing is, dan zijn deze algemene voorwaarden van kracht op het gebruik van dergelijke software.

3.3 Ieder ander gebruik van deze Website dan conform artikel 3.2 (waaronder openbaarmaking, overnemen op een andere manier dan het per keer bekijken van een pagina van de Website, het versturen van spam, DoS-aanvallen, automatische zoekopdrachten, het gebruik van spiders of software-agenten, alles wat de prestatie van de Website kan verminderen, harvesting, wijzigen, framen, overdragen of verspreiden) (i) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Randstad Holding NV en (ii) kan een schending van het intellectuele eigendomsrecht of een strafbaar feit zijn of aanleiding vormen voor het eisen van schadevergoeding.

3.4 U dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving die verband houdt met uw gebruik van de Website. U dient te voldoen aan alle redelijke instructies die wij u voorschrijven met betrekking tot de Website.

3.5 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Website door eenieder die uw wachtwoord gebruikt. U draagt zorg voor het vertrouwelijk gebruik van uw wachtwoord en het voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de Website door middel van uw wachtwoord.

4. Uw materiaal


4.1 U dient te garanderen dat al het materiaal dat u naar de website verstuurt of uploadt (hierna te noemen ‘Uw Materiaal’) (i) legaal, fatsoenlijk, eerlijk en waarheidsgetrouw is, (ii) in overeenstemming is met alle wet- en regelgeving (iii) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten van derden, (iv) niet lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins laakbaar is, (v) vrij is van bugs, wormen of virussen en (vii) niet frauduleus, onjuist, onbetrouwbaar of misleidend is. U gaat ermee akkoord dat Randstad Holding NV of haar groepsmaatschappijen Uw Materiaal van de Website kunnen verwijderen als u naar hun mening de voorgaande volzin schendt.

4.2 U verleent Randstad Holding NV een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie om Uw Materiaal te gebruiken, openbaar te maken, te kopiëren, te wijzigen, (in frames) weer te geven, te verzenden of te verspreiden voor elk mogelijk doel (gezamenlijk te noemen “Uw Materiaal gebruiken”), met dien verstande dat Randstad Holding NV uw persoonlijke informatie altijd in overeenstemming met haar privacyverklaring bewaart.

5. Vertrouwen en relaties tussen bezoekers


5.1 Op de juistheid van deze Website dient niet te worden vertrouwd en de informatie vormt geen advies of aanbeveling in welke vorm dan ook. Eventuele afspraken die tot stand komen tussen u en derden die op de website worden genoemd of vermeld, zijn volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

5.2 Niets op deze website is bedoeld of dient te worden opgevat als een aanbieding om een contractuele relatie aan te gaan en Randstad Holding NV biedt geen garantie en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het vinden van geschikt werk voor u of het vervullen van uw vacature.

6. Links


Deze Website bevat links naar andere websites en andere websites kunnen links bevatten naar deze website. Randstad Holding NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites of de beschikbaarheid van deze links. Links op deze Website worden enkel aangeboden uit het oogpunt van gebruikersgemak en deze links of websites die een link bevatten naar deze Website zijn niet bedoeld als enige vorm van goedkeuring van deze andere websites door Randstad Holding NV en dienen niet als zodanig te worden opgevat.

7. Aansprakelijkheid


7.1 Randstad Holding NV of haar groepsmaatschappijen geven geen enkele verklaring, garantie of voorwaarde, hetzij expliciet, impliciet, van rechtswege of anderszins, aangaande de staat, toereikende kwaliteit, prestaties, geschiktheid voor het doel of andere kenmerken van de Website, waaronder dat de Website (i) compatibel is met alle hardware en software die door bezoekers van de Website kunnen worden gebruikt, (ii) naar uw verwachtingen functioneert, (iii) geen fouten bevat, (iv) accuraat is. Elke verklaring, garantie en voorwaarde van deze aard wordt uitgesloten, tenzij deze uitsluiting bij de wet verboden is.

7.2 Randstad Holding NV’s aansprakelijkheid jegens u en uw enige rechtsmiddel jegens Randstad Holding NV op grond van of in verband met de Website (op basis van nalatigheid, contractbreuk, schending van wettelijke verplichtingen, restitutie, onrechtmatig handelen of anderszins) zal bestaan uit het treffen van maatregelen die naar het oordeel van Randstad Holding NV redelijkerwijs nodig zijn om ter discussie staande of foutief ingevoerde gegevens te verwijderen of om foutief ingevoerde gegevens te corrigeren.

7.3 Deze algemene voorwaarden sluiten geen aansprakelijkheid jegens u uit (indien van toepassing) voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid of fraude van Randstad Holding NV of haar groepsmaatschappijen of voor zaken waarin uitsluiting of poging tot uitsluiting van aansprakelijkheid door Randstad Holding NV of een van haar groepsmaatschappijen in strijd met de wet zou zijn.

7.4 Behoudens het bepaalde in artikel 7.3 zijn Randstad Holding NV en elk van haar groepsmaatschappijen op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u (op basis van nalatigheid, contractbreuk, schending van wettelijke verplichtingen, restitutie, onrechtmatig handelen of anderszins) voor enig letsel, overlijden, kosten, schade of voor directe, indirecte of gevolgschade (in alle drie de gevallen met inbegrip van zuiver economische schade, winstderving, verlies aan omzet, verlies van goodwill en soortgelijke schade), of dit nu te voorzien was of niet, ongeacht de oorzaak, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van of het vertrouwen op deze website, alsmede indien een computervirus hier de oorzaak van was. Het is uw verantwoordelijkheid om een antivirusprogramma actief te hebben wanneer u deze Website gebruikt.

7.5 U stemt ermee in om Randstad Holding NV en haar groepsmaatschappijen te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle kosten, onkosten, aansprakelijkheid, letsel, schade, vorderingen, eisen, proceskosten of kosten ten laste van Randstad Holding NV of een van haar groepsmaatschappijen als gevolg van (i) het gebruiken van Uw Materiaal of (ii) uw schending van deze algemene voorwaarden.

8. Privacy


De privacyverklaring van Randstad Holding NV kunt u lezen door hier te klikken. Deze privacyverklaring maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en beschrijft ons beleid inzake het bewaren, gebruiken en verwerken van informatie die Randstad Holding NV van u kan verkrijgen tijdens uw bezoek aan deze website.


9. Toepasselijk recht en algemene bepalingen


9.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op de totstandkoming, het bestaan, de interpretatie, uitvoering en geldigheid van alle mogelijke aspecten van deze algemene voorwaarden en van iedere bepaling in deze algemene voorwaarden, alsmede op eventuele geschillen die ontstaan door of in verband met (i) een juridische relatie tussen u en Randstad Holding NV die direct of indirect verband houdt met deze Website, (ii) deze algemene voorwaarden, (iii) het gebruik van de Website of (iv) het gebruik van Uw Materiaal. De rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om dergelijke geschillen te beslechten.

9.2 Deze algemene voorwaarden (inclusief de in artikel 8 genoemde privacyverklaring) bevatten alle voorwaarden die u en Randstad Holding NV zijn overeengekomen in verband met het gebruik van de Website.

9.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in een bepaald rechtsgebied onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, dan zal dit niet van invloed zijn op (a) de wettigheid, rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van de betreffende en alle overige bepalingen in andere rechtsgebieden; en (b) de wettigheid, rechtsgeldigheid en uitvoerbaarheid van alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het betreffende rechtsgebied.

9.4 Een verklaring van afstand (uitdrukkelijk dan wel impliciet) door Randstad Holding NV ten aanzien van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of ten aanzien van een schending of verzuim door de andere partij bij het toepassen van een of meer van deze bepalingen houdt geen blijvende verklaring van afstand in en weerhoudt Randstad Holding NV er niet van om op een later tijdstip een bepaling van deze algemene voorwaarden waarvan geen afstand is gedaan, uit te voeren of juridische stappen te ondernemen na een daaropvolgende schending of verzuim door de andere partij uit hoofde van enige bepaling in deze algemene voorwaarden.

9.5 Een persoon die geen partij is bij deze algemene voorwaarden heeft geen recht om deze algemene voorwaarden toe te passen of daarvan voordeel te genieten. Iedere groepsmaatschappij is echter gerechtigd om de bepalingen in de algemene voorwaarden toe te passen en er voordeel van te genieten alsof het een deelnemende partij is. Daarnaast is iedere werknemer van Randstad Holding NV of van een groepsmaatschappij, leverancier, onderaannemer of persoon/partij waarvoor Randstad Holding NV of een groepsmaatschappij indirect aansprakelijk is, gerechtigd om voordeel te genieten van de bepalingen van de algemene voorwaarden alsof hij/zij een deelnemende partij is.
Neemt u voor nadere informatie contact met ons op.